Công thoát êlectrôn ra khói một kim loại A = 6,625.10$^{−19}$ J, hằng số Plăng h = 6,625.10$^{−34}$ J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Công thoát êlectrôn ra khói một kim loại A = 6,625.10$^{−19}$ J, hằng số Plăng h = 6,625.10$^{−34}$ J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,250 μm.
B. 0,300 μm.
C. 0,375 μm.
D. 0,295 μm.