Chiếu chùm photon có năng lượng 4,96875.10$^{−19}$ (J) vào điện cực phẳng có công thoát 3.10$^{−19}$ (J). Biết điện tích của electron là 1,6.10$^{−19}$ C. Hỏi eletron quang điện có thể rời xa bề mặt tối đa một khoảng bao nhiêu nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản 7,5 (V/m)?

Chiếu chùm photon có năng lượng 4,96875.10$^{−19}$ (J) vào điện cực phẳng có công thoát 3.10$^{−19}$ (J). Biết điện tích của electron là 1,6.10$^{−19}$ C. Hỏi eletron quang điện có thể rời xa bề mặt tối đa một khoảng bao nhiêu nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản 7,5 (V/m)?
A. 0,164 m.
B. 0,414 m.
C. 0,124 m.
D. 0,166 m.