Chiếu chùm photon mà mỗi hạt có năng lượng 7,95.10$^{−19}$ (J) vào tấm kim loại có công thoát 3,975.10$^{−19}$9 (J). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Động năng đó bằng

Chiếu chùm photon mà mỗi hạt có năng lượng 7,95.10$^{−19}$ (J) vào tấm kim loại có công thoát 3,975.10$^{−19}$9 (J). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Động năng đó bằng
A. 3,97.10$^{−19}$ (J)
B. 4,15.10$^{−19}$ (J)
C. 2,75.10$^{−19}$ (J)
D. 3,18.10$^{−19}$ (J)