Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức

Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. d/(d − f).
B. l/f.
C. f/(−d + f).
D. f/(d − f).