Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ = 720 nm, λ$_{2}$ = 540 nm, λ$_{3}$ = 432 nm và λ$_{4}$ = 360 mm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,08 um có vân sáng

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ = 720 nm, λ$_{2}$ = 540 nm, λ$_{3}$ = 432 nm và λ$_{4}$ = 360 mm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,08 um có vân sáng
A. bậc 2 của bức xạ λ$_{4}$.
B. bậc 2 của bức xạ λ$_{3}$.
C. bậc 2 của bức xạ λ$_{1}$.
D. bậc 2 của bức xạ λ$_{2}$.