Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn Δa (sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi) thì tại M có vân sáng lần lượt bậc k$_{1}$ và k$_{2}$. Chọn phương án đúng.

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn Δa (sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi) thì tại M có vân sáng lần lượt bậc k$_{1}$ và k$_{2}$. Chọn phương án đúng.
A. 2k – k$_{1}$ + k$_{2}$.
B. k = k$_{1}$ + k$_{2}$.
C. k< k$_{2}$< k$_{1}$.
D. 2k = k$_{1}$ – k$_{2}$