Trong thí nghiệm Y−âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S$_{1}$S$_{2}$ = a có thể thay đổi (nhưng S$_{1}$ và S$_{2}$ luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 2, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ thêm 2Aa thì tại M là

Trong thí nghiệm Y−âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S$_{1}$S$_{2}$ = a có thể thay đổi (nhưng S$_{1}$ và S$_{2}$ luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 2, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ thêm 2Aa thì tại M là
A. vân tối thứ 9.
B. vân sáng bậc 9.
C. vân sáng bậc 4.
D. vân sáng bậc 8.