Trong thí nghiệm Y−âng, khi màn cách hai khe một đoạn D$_{1}$ người ta nhận được một hệ vân. Dời màn đến vị trí D$_{2}$ người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 1 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số khoảng cách D$_{2}$/D$_{1}$ là bao nhiêu?

Trong thí nghiệm Y−âng, khi màn cách hai khe một đoạn D$_{1}$ người ta nhận được một hệ vân. Dời màn đến vị trí D$_{2}$ người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 1 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số khoảng cách D$_{2}$/D$_{1}$ là bao nhiêu?
A. 1,5.
B. 2,5.
C. 2.
D. 3.