Trong thí nghiệm I−âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng λ, khoảng cách hai khe S$_{1}$ và S$_{2}$ là 0,4 mm. Hỏi phải dịch màn quan sát ra xa thêm một đoạn bao nhiêu thì khoảng vân tăng thêm một lượng bằng 1000A?

Trong thí nghiệm I−âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng λ, khoảng cách hai khe S$_{1}$ và S$_{2}$ là 0,4 mm. Hỏi phải dịch màn quan sát ra xa thêm một đoạn bao nhiêu thì khoảng vân tăng thêm một lượng bằng 1000A?
A. 0,25 (m).
B. 0,3 (m).
C. 0,2 (m).
D. 0,4(m).