Trong thí nghiệm I−âng , hai khe S$_{1}$, S$_{2}$ cách nhau lmm và cách màn hứng vàn giao thoa 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 µm. Tại vị trí cách vân trung tâm 5 mm có vân sáng hay vân tối, bậc bao nhiêu?

Trong thí nghiệm I−âng , hai khe S$_{1}$, S$_{2}$ cách nhau lmm và cách màn hứng vàn giao thoa 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 µm. Tại vị trí cách vân trung tâm 5 mm có vân sáng hay vân tối, bậc bao nhiêu?
A. Vân tối thứ 3.
B. Vân tối thứ 4.
C. Vân sáng bậc 5.
D. Vân sáng bậc 4.