Trong thí nghiệm giao thoaI−âng , khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn anh là 2 m. Người ta chiếu vào khe I−âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6µm. Xét tại hai điểm trên màn có toạ độ lần lượt là x$_{M}$ = 6 mm. x$_{N}$ = 15,5 mm. Trên đoạn MN có bao nhiêu vân sáng.

Trong thí nghiệm giao thoaI−âng , khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn anh là 2 m. Người ta chiếu vào khe I−âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6µm. Xét tại hai điểm trên màn có toạ độ lần lượt là x$_{M}$ = 6 mm. x$_{N}$ = 15,5 mm. Trên đoạn MN có bao nhiêu vân sáng.
A. 11.
B. 13.
C. 12.
D. 10.