Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Khoảng cách giữa hai khe là lmm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m, ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Hai điểm M và N trên màn có tọa độ lần lượt x$_{M}$ = 2mm và x$_{N}$ = 6,25 mm. Trừ hai điểm M và N thì giữa chúng có

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Khoảng cách giữa hai khe là lmm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m, ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Hai điểm M và N trên màn có tọa độ lần lượt x$_{M}$ = 2mm và x$_{N}$ = 6,25 mm. Trừ hai điểm M và N thì giữa chúng có
A. 7 vân sáng.
B. 9 vân sáng.
C. 8 vân sáng.
D. 6 vân sáng.