Trong hiện tượng quang điện mà dòng quang điện đạt giá trị bão hòa, số election đến được anốt trong 10 s là 3.10$^{−6}$ và hiệu suất lượng tử là 40%. So photon đập vào catốt trong 1 phút là

Trong hiện tượng quang điện mà dòng quang điện đạt giá trị bão hòa, số election đến được anốt trong 10 s là 3.10$^{−6}$ và hiệu suất lượng tử là 40%. So photon đập vào catốt trong 1 phút là
A.45.10$^{8}$ photon/phút.
B. 4,5.10$^{8}$ photon/phút.
C. 45.10$^{16}$ photon/phút.
D. 0,75.10$^{1}$6 photon/phút.