Trong 10 s, số election đến được anôt của tế bào quang điện là 3.10$^{16}$. Cường độ dòng quang điện lúc đó là

Trong 10 s, số election đến được anôt của tế bào quang điện là 3.10$^{16}$. Cường độ dòng quang điện lúc đó là
A. 0,48 A.

B.4,8 A.
C. 0,48 mA.
D. 4,8 mA.