Nguồn sáng X có công suất P$_{1}$ phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm. Nguồn sáng Y có công suất P$_{2}$ phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với sốphôtôn mà nguôn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P$_{1}$/P$_{2}$ bằng

Nguồn sáng X có công suất P$_{1}$ phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm. Nguồn sáng Y có công suất P$_{2}$ phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với sốphôtôn mà nguôn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P$_{1}$/P$_{2}$ bằng
A. 8/15.
B. 6/5.
C. 5/6.
D. 15/8.