Một nguồn bức xạ có công suất phát sáng 1 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 µm. Cho hằng số Plăng và tốc độ ánh sáng trong chân không lần lượt là h = 6,625.10$^{−34}$ Js, c = 3.10$^{8}$m/s. số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là:

Một nguồn bức xạ có công suất phát sáng 1 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 µm. Cho hằng số Plăng và tốc độ ánh sáng trong chân không lần lượt là h = 6,625.10$^{−34}$ Js, c = 3.10$^{8}$m/s. số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là:
A. 3,52.10$^{19}$.
B. 3,52.10$^{20}$.
C. 3,52.10$^{18}$
D. 3,52.10$^{16}$.