Một ngọn đèn phát ánh sáng đơn sắc có công suất P = 1,25 W, trong 10 s phát ra được 3,075.10$^{19}$ phôtôn. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s. Bức xạ này có bước sóng là

Một ngọn đèn phát ánh sáng đơn sắc có công suất P = 1,25 W, trong 10 s phát ra được 3,075.10$^{19}$ phôtôn. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s. Bức xạ này có bước sóng là
A. 0,52 μm
B. 0,30 μm
C. 0,45 μm
D. 0,49 μm