Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ P = 100 W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589 μm. Hỏi trong 30 s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn? Cho hằng số plăng h = 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ của ánh sáng toong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s.

Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ P = 100 W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589 μm. Hỏi trong 30 s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn? Cho hằng số plăng h = 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ của ánh sáng toong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s.
A. 8,9.10$^{24}$.
B. 8,9.10$^{21}$.

C. 2,96.10$^{20}$.
D. 9,9.10$^{24}$.