Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.1 o$_{8}$ m/s. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f$_{1}$ = 4,5.10$^{14}$Hz; f$_{2}$ = 5,0.10$^{13}$ Hz; f$_{3}$ = 6,5.10$^{13}$ Hz; f$_{4}$ = 6,0.10$^{14}$ Hz thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với:

Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.1 o$_{8}$ m/s. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f$_{1}$ = 4,5.10$^{14}$Hz; f$_{2}$ = 5,0.10$^{13}$ Hz; f$_{3}$ = 6,5.10$^{13}$ Hz; f$_{4}$ = 6,0.10$^{14}$ Hz thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với:
A. chùm bức xạ 1
B. chùm bức xạ 2
C. chùm bức xạ 3
D. chùm bức xạ 4