Lần ượt chiếu vào tấm kim loại có công thoát 6,625 eV các bước sóng: λ$_{1}$ = 0,1875 (μm); λ$_{2}$ = 0,1925 (μm); λ$_{3}$ = 0,1685 (μm). Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện?

Lần ượt chiếu vào tấm kim loại có công thoát 6,625 eV các bước sóng: λ$_{1}$ = 0,1875 (μm); λ$_{2}$ = 0,1925 (μm); λ$_{3}$ = 0,1685 (μm). Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. λ$_{1}$; λ$_{2}$; λ$_{3}$
B. λ$_{2}$; λ$_{3}$
C. λ$_{1}$; λ$_{3}$
D. λ$_{3}$