Khi chiếu bức xạ có tần số f$_{1}$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V$_{1}$ và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f$_{2}$ = f$_{1}$ + f vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 4V$_{1}$. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu nói trên đang trung hòa về điện thì điện thế cực đại của quả cầu là

Khi chiếu bức xạ có tần số f$_{1}$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V$_{1}$ và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f$_{2}$ = f$_{1}$ + f vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 4V$_{1}$. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu nói trên đang trung hòa về điện thì điện thế cực đại của quả cầu là
A. 2V$_{1}$.
B. 2,5V$_{1}$.
C. 3V$_{1}$.
D. 4V$_{1}$.