Hai nguồn sáng λ$_{1}$ và f$_{2}$ có cùng công suất phát sáng. Nguồn đơn sắc bước sóng λ$_{1}$ = 600 nm phát 3,62.10$^{20}$ phôtôn trong một phút. Nguồn đơn sắc tần số f$_{2}$ = 6,0.10$^{14}$ Hz phát bao nhiêu phôtôn trong một giờ?

Hai nguồn sáng λ$_{1}$ và f$_{2}$ có cùng công suất phát sáng. Nguồn đơn sắc bước sóng λ$_{1}$ = 600 nm phát 3,62.10$^{20}$ phôtôn trong một phút. Nguồn đơn sắc tần số f$_{2}$ = 6,0.10$^{14}$ Hz phát bao nhiêu phôtôn trong một giờ?
A. 3,01.10$^{10}$.

B. 1,09.10$^{24}$.
C. 1,81.10$^{22}$.
D. 5,02.10$^{18}$.