Cường độ dòng quang điện bão hòa trong một tế bào quang điện là 8µA. Số electron quang điện bứt ra khỏi catốt trong 1 giây là

Cường độ dòng quang điện bão hòa trong một tế bào quang điện là 8µA. Số electron quang điện bứt ra khỏi catốt trong 1 giây là
A. 4,5.10$^{13}$ hạt.
B. 5,5.10$^{12}$ hạt.
C. 6.10$^{14}$ hạt.
D. 5.10$^{13}$ hạt.