Công thoát electron của một kim loại là 2,4 eV. Cho hằng số Plăng và điện tích electron lần lượt là 6,625.10$^{−34}$ Js, 3.10$^{8}$ (m/s) và −1,6.10$^{−19}$ (C). Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ có tần số f$_{1}$ = 1015 Hz và f$_{2}$ = 1,5.1015 Hz vào tấm kim loại đó đặt cô lập thì điện thế lớn nhất của tấm kim đó là:

Công thoát electron của một kim loại là 2,4 eV. Cho hằng số Plăng và điện tích electron lần lượt là 6,625.10$^{−34}$ Js, 3.10$^{8}$ (m/s) và −1,6.10$^{−19}$ (C). Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ có tần số f$_{1}$ = 1015 Hz và f$_{2}$ = 1,5.1015 Hz vào tấm kim loại đó đặt cô lập thì điện thế lớn nhất của tấm kim đó là:
A. 3,81 V.
B. 1,74 V.
C. 5,55 V.
D. 2,78 V.