Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của êlecừon là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5 μm vào tấm kim loại có công thoát là 3,088.10$^{−19}$ J. Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Tốc độ ban đầu của electron khi bứt ra khỏi tấm kim loại là

Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của êlecừon là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5 μm vào tấm kim loại có công thoát là 3,088.10$^{−19}$ J. Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Tốc độ ban đầu của electron khi bứt ra khỏi tấm kim loại là
A 0,45. 10$^{6}$ (m/s).
B. 0,8.10$^{6}$ (m/s).
C. 0,44.10$^{6}$ (m/s). D. 0,9.10$^{6}$ (m/s).