Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của electron là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu vào quả cầu kim loại ánh sáng có bước sóng λ = 0,33 μm thì electron bứt ra có tốc độ 0,82.10$^{6}$ (m/s). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Giới hạn quang điện của kim loại trên là

Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của electron là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu vào quả cầu kim loại ánh sáng có bước sóng λ = 0,33 μm thì electron bứt ra có tốc độ 0,82.10$^{6}$ (m/s). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Giới hạn quang điện của kim loại trên là
A. 0,65 μm.
B. 0,66 μm.
C. 0,67 μm.
D. 0,68 μm.