Chiếu vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,66 μm bức xạ có bước sóng 0,33 μm. Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s và khối lượng của electron là 9,1.10$^{−31}$ kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là :

Chiếu vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,66 μm bức xạ có bước sóng 0,33 μm. Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s và khối lượng của electron là 9,1.10$^{−31}$ kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là :
A. 0,6.10$^{6}$ (m/s).
B. 0,8.10$^{6}$ (m/s).
C. 0,7.10$^{6}$(m/s).
D. 0,9.10$^{6}$ (m/s).