Chiếu một chùm ánh sáng có hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ và λ$_{2}$ vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ$_{0}$. Biết λ$_{1}$ = 5λ$_{2}$ = λ$_{0}$/2. Tỉ số tốc độ ban đầu cực đại của các quang electron tương ứng với bước sóng λ$_{2}$ và λ$_{1}$ là

Chiếu một chùm ánh sáng có hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ và λ$_{2}$ vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ$_{0}$. Biết λ$_{1}$ = 5λ$_{2}$ = λ$_{0}$/2. Tỉ số tốc độ ban đầu cực đại của các quang electron tương ứng với bước sóng λ$_{2}$ và λ$_{1}$ là
A. 1/3.
B. 0,58.
C. 1,7.
D. 3.