Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,25 μm vào tấm kim loại có công thoát 2,26.10$^{−19}$ J. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và leV = 1,6.10$^{−19}$ (J). Động năng ban đầu cực đại của electron khi bắt đầu bứt ra khỏi bề mặt là

Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,25 μm vào tấm kim loại có công thoát 2,26.10$^{−19}$ J. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và leV = 1,6.10$^{−19}$ (J). Động năng ban đầu cực đại của electron khi bắt đầu bứt ra khỏi bề mặt là
A. 3,76 eV
B. 3,26 eV
C. 3,46 eV
D. 3,56 eV