Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,15 μm vào catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện 0,30 μm. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10$^{−34}$ J.S, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s. Động năng ban đâu cực đại của electron quang điện có giá trị

Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,15 μm vào catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện 0,30 μm. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10$^{−34}$ J.S, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10$^{8}$ m/s. Động năng ban đâu cực đại của electron quang điện có giá trị
A. 13.25.10$^{−19}$ (J)
B. 6,625.10$^{−18}$ (J)
C. 6,625.10$^{−20}$ (J)
D. 6,625.10$^{−19}$ (J)