Chiếu một bức xạ có bức sóng 0,32 µm và catot của một tế bào quang điện có công thoát electron là 3,88 eV. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−31 }$kg. Tốc độ ban đầu cực đại của quang electron là:

Chiếu một bức xạ có bức sóng 0,32 µm và catot của một tế bào quang điện có công thoát electron là 3,88 eV. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−31 }$kg. Tốc độ ban đầu cực đại của quang electron là:
A. 3,75.10$^{−31}$ m/s.
B. 0,25.10$^{−31}$ m/s.
C. 6,2.10$^{−31}$ m/s.
D. 3,75 ktn/s.