Chiếu chùm photon có năng lượng 7,625.10$^{−19}$ (J) vào tấm kim loại có công thoát 6,425.10$^{−19}$ (J) thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện có thể đạt được là

Chiếu chùm photon có năng lượng 7,625.10$^{−19}$ (J) vào tấm kim loại có công thoát 6,425.10$^{−19}$ (J) thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện có thể đạt được là
A. 1,2.10$^{−19}$ J
B. 1,4. 10$^{−19}$ J
C. 14,0. 10$^{−19}$ J
D. 12,0. 10$^{−19}$ J