Chiếu bức xạ có bước sóng λ$_{1}$ = 0,405 μm vào catốt của một tế bào quang điện thì tốc độ ban đầu cực đại của electron là V$_{1}$ thay bức xạ khác có tần số F$_{2}$ = 16.10$^{14}$ Hz tốc độ ban đầu cực đại của electron là V$_{2}$ = 2V$_{1}$. Công thoát của electron ra khỏi catôt là

Chiếu bức xạ có bước sóng λ$_{1}$ = 0,405 μm vào catốt của một tế bào quang điện thì tốc độ ban đầu cực đại của electron là V$_{1}$ thay bức xạ khác có tần số F$_{2}$ = 16.10$^{14}$ Hz tốc độ ban đầu cực đại của electron là V$_{2}$ = 2V$_{1}$. Công thoát của electron ra khỏi catôt là
A. 2,2 (eV).
B. 1,6 (eV).
C. 1,88 (eV).
D. 3,2 (eV).