Chiếu bốn bức xạ có bước sóng theo đúng thứ tự λ$_{1}$, λ$_{2}$, λ$_{3}$ và λ$_{4}$ vào lần lượt bọn qua cầu tích điện âm bằng Cs, bằng Bạc, bằng Kẽm và bằng Natri thì điện tích cả bốn quả cầu đều thay đổi. Chọn cầu đúng.

Chiếu bốn bức xạ có bước sóng theo đúng thứ tự λ$_{1}$, λ$_{2}$, λ$_{3}$ và λ$_{4}$ vào lần lượt bọn qua cầu tích điện âm bằng Cs, bằng Bạc, bằng Kẽm và bằng Natri thì điện tích cả bốn quả cầu đều thay đổi. Chọn cầu đúng.
A. Bước sóng nhỏ nhất trong bốn bước sóng trên là λ$_{1}$.
B. Bước sóng lớn nhất trong bốn bước sóng trên là λ$_{4}$.
C. Nếu dùng bức xạ có bước sóng λ$_{2}$ thì chắc chắn gây ra hiện tượng quang điện cho cả bốn quả cầu nói trên.
D. Nếu dùng bức xạ có bước sóng λ$_{3}$ thì không thể gây ra hiện tượng quang điện cho cả bốn quả cầu nói trên.