Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,4 μm vào catốt của một tế bào quang điện có công thoát elechơn quang điện là 2 eV. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện.

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,4 μm vào catốt của một tế bào quang điện có công thoát elechơn quang điện là 2 eV. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện.
A. 0,623 10$^{6}$ (m/s).
B. 0,8.10$^{6}$ (m/s).
C. 0,4.10$^{6}$ (m/s).
D. 0,9.10$^{6 }$(m/s).