Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng λ vào tấm kim loại có giới hạn quang điện 0,66 μm (được đặt cô lập và trung hoà điện) thì điện thế cực đại của nó là 3 (V). Cho hằng số Plăng, tốc độ ánh sáng trong chân không và điện tích electron lần lượt là 6,625.10$^{−34}$ Js, 3.10$^{8}$ (m/s) và −1,6.10$^{−19}$ (C). Tính bước sóng λ .

Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng λ vào tấm kim loại có giới hạn quang điện 0,66 μm (được đặt cô lập và trung hoà điện) thì điện thế cực đại của nó là 3 (V). Cho hằng số Plăng, tốc độ ánh sáng trong chân không và điện tích electron lần lượt là 6,625.10$^{−34}$ Js, 3.10$^{8}$ (m/s) và −1,6.10$^{−19}$ (C). Tính bước sóng λ .
A. 0,3 μm.
B. 0,1926 μm.
C. 0,184 μm.
D. 0,25 μm.