(CĐ 2008) Trong một thí nghiệm I−âng (Y−âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{1}$ = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i$_{1}$ = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{2}$ = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân

(CĐ 2008) Trong một thí nghiệm I−âng (Y−âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{1}$ = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i$_{1}$ = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{2}$ = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân
A. λ$_{2}$ = 0,60 mm.
B. λ$_{2}$ = 0,40 mm.
C. λ$_{2}$ = 0,50 mm.
D. λ$_{2}$ = 0,45 mm.