(CĐ−2009) Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ = 750 nm, λ$_{2}$ = 675 nm và λ$_{3}$ = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ

(CĐ−2009) Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ = 750 nm, λ$_{2}$ = 675 nm và λ$_{3}$ = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ
A. λ$_{2}$ và λ$_{3}$.
B. λ$_{3}$.
C. λ$_{1}$.
D. λ$_{2}$.