Ánh sáng đơn sắc với bước sóng 0,4.10$^{−6}$ m chiếu vuông góc vào một diện tích 4,5 cm$^{2}$. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s. Nếu cường độ ánh sáng bằng 0,15 (W/m$^{2}$) thì số photon đập lên điện tích ấy trong một đơn vị thời gian là

Ánh sáng đơn sắc với bước sóng 0,4.10$^{−6}$ m chiếu vuông góc vào một diện tích 4,5 cm$^{2}$. Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s. Nếu cường độ ánh sáng bằng 0,15 (W/m$^{2}$) thì số photon đập lên điện tích ấy trong một đơn vị thời gian là
A. 5,8.l0$^{13}$.
B. 1,358.10$^{14}$.
C. 3,118.10$^{14}$.
D. 1,177.10$^{14}$.