(ĐH − 2008) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f$_{1}$, f$_{2}$ (với f$_{1}$< f$_{2}$) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V$_{1}$, V$_{2}$. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ ưên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là

(ĐH − 2008) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f$_{1}$, f$_{2}$ (với f$_{1}$< f$_{2}$) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V$_{1}$, V$_{2}$. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ ưên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. V$_{2}$.
B. |V$_{1}$− V$_{2}$|.
C. (V$_{1}$ + V$_{2}$).
D. V$_{1}$.